Gương Sáng

header ads

Hỡi loài người hãy xem con ngựa vô tri còn biết quỳ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Tại thành Tulu, nước Pháp, thầy Antôn tranh luận với nhóm rối đạo về mầu nhiệm Chúa Giêsu ngự thật trong Thánh Thể. Sau khi nghe thầy trình bày những luận cứ vững vàng, một người rối đạo nói 
- “Đã hay lời Chúa Giêsu rõ ràng lắm, song nếu con mắt tôi không thấy tỏ tường, tôi không tin”. 
Thầy Antôn liền hỏi: 
- Vậy anh muốn tôi làm phép lạ nào? 
- Tôi có một con ngựa. Ngày thứ bốn tôi sẽ dắt ra đây cùng một bó bỏ non. Còn thầy, thầy sẽ đưa Thánh Thể ra trước mặt nó. Nếu nó bỏ cỏ không ăn mà quỳ lạy Thánh Thể, tôi sẽ tin có Chúa Giêsu ngự thật trong đó. 

Thầy Antôn nhận cuộc, rồi quay về tu viện ăn chay, cầu nguyện ba ngày ba đêm. 
Đến ngày hẹn, từ sáng sớm, dân chúng đã tuôn đến đầy công trường. Ông chủ dắt ngựa đi trước, đầy tớ đội cỏ theo sau. Đồng thời, thầy Antôn cũng kiệu Mình Thánh Chúa đến và nói lớn “Hỡi con vật vô tri, nhân danh Chúa Giêsu đã dựng nên mi, và đang ngự trước mặt mi, ta truyền cho mi phải quỳ gối thờ lạy Chúa, để thiên hạ biết rằng vạn vật trên trời, dưới đất phải thờ lạy Ngài”. 
Đang khi thầy nói, đầy tớ vâng lời chủ vội đem bó cỏ đặt ngay trước mõm ngựa, nhưng nó chẳng thèm để ý tới, chỉ vội vàng quỳ hai chân trước xuống thờ lạy Chúa; dù tên đầy tớ ra sức ấn cỏ vào mồm, nhưng ngựa vẫn không thèm ăn, cứ quỳ yên cho đến khi thầy Antôn kiệu Mình Thánh Chúa về mới đứng lên ăn. Phần người rối đạo nói trên cùng cả dòng họ đã trở lại đạo thật và sống đạo nên gương. Ông lại còn bỏ tiền của xây một đền thờ tôn kính thánh Phêrô tại thành Tulu, đến nay hãy còn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét