Gương Sáng

header ads

Nếu bạn bắt đầu nghi ngờ Tình Thương của Chúa?

Nếu có một ngày, ma quỷ rỉ tai bạn rằng:
Nếu Chúa nhân hậu, vì sao lại có Hỏa Ngục?
Nếu Chúa nhân hậu, vì sao lại có việc này việc kia?
Nếu Chúa toàn năng, vì sao việc này việc kia vẫn xảy ra?
vân vân và vân vân.
Xin quý bạn hãy tự hỏi mình một câu:
Có lẽ nào Chúa lại không nhân hậu hơn tôi?
Có lẽ nào Chúa không khôn ngoan bằng tôi?
Có lẽ nào Chúa lại không quyền năng bằng tôi?
Và bạn đã có câu trả lời.
Không thể có chuyện đó được. Chỉ có một điều: Con không tin tưởng nơi Chúa.
Vì vậy, cho dù điều Chúa cho phép xảy ra có tồi tệ thế nào, chúng ta cũng hãy nói rằng: Lạy Chúa, con tin tưởng nơi Chúa. Con tín thác vào Chúa.
Cho dù không cảm thấy tin, quý bạn hãy QUYẾT ĐỊNH tin. Ông Abraham là Cha của những kẻ tin, không phải Cha của kẻ nghi ngờ Lời Chúa và những việc làm của Chúa. Và Thiên Chúa xưng mình là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Giacop, không phải là Thiên Chúa của những kẻ nghi ngờ  và thách thức Người: "Nếu ông là Thiên Chúa/là Con Thiên Chúa... thì hãy làm" cái này, cái kia đi.

Tu Sĩ Hèn Mọn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét