Gương Sáng

header ads

Tình yêu cốt ở điều này

Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.
(1Ga 4, 10-11).

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10,11).
Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10,14-15).

Tình yêu cốt ở: 
1. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta: yêu thương vô điều kiện, không phải vì anh em yêu thương mình thì mình mới thương lại.
2. Không phải vì chiên xứng đáng được chủ chiên yêu thương: 
*Chiên chỉ là loài vật nuôi, chủ chăn là con người, hoàn toàn không cần chủ chiên phải hiểu biết, và hi sinh mạng sống cho chúng.
* Người ta nuôi chiên để kiếm lời, làm thức ăn, xén lông; khi thấy đàn chiên thiệt hại thì họ sẽ bán đi. Chứ không có chủ chiên nào "ngược đời" như Chúa: hi sinh mạng sống cho vật nuôi.

Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. (Ga 10, 12)

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người làm thuê. Cho dù những người làm thuê có tháo chạy, nhưng tình yêu cốt ở điều này:
Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội, vì tội lỗi chúng ta.

"Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau."

Tu Sĩ Hèn Mọn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét