Gương Sáng

header ads

Chiến Dịch Cầu Nguyện tháng 11-2017: Cầu cho các linh hồn nơi Luyện Ngục


I - KINH NGUYỆN

→ Kinh Sáng

II - CHIẾN DỊCH CẦU NGUYỆN - Theo Tuần


III - CHIẾN DỊCH CẦU NGUYỆN - Theo Tháng - Cập nhật sau

      0. + Chiến Dịch Hằng Ngày
 1. Ngày 01
 2. Ngày 02
 3. Ngày 03
 4. Ngày 04
 5. Ngày 05
 6. Ngày 06
 7. Ngày 07
 8. Ngày 08
 9. Ngày 09
 10. Ngày 10
 11. Ngày 11
 12. Ngày 12
 13. Ngày 13
 14. Ngày 14
 15. Ngày 15
 16. Ngày 16
 17. Ngày 17
 18. Ngày 18
 19. Ngày 19
 20. Ngày 20
 21. Ngày 21
 22. Ngày 22
 23. Ngày 23
 24. Ngày 24
 25. Ngày 25
 26. Ngày 26
 27. Ngày 27
 28. Ngày 28
 29. Ngày 29
 30. Ngày 30
 31. Ngày 31