BLANTERSWIFT101

Các Kitô Hữu Philippines đón nhận ẤN TÍN của THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018
Các Kitô Hữu Philippines đón nhận ẤN TÍN của THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG.
Con cái Chúa mở tầm hồn ra đón nhận ẤN TÍN 


Hãy chia sẻ cho chúng tôi những gì bạn đang suy nghĩ ...!