Gương Sáng

header ads
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hạnh Các ThánhHiển thị tất cả
Vị Thánh Tử Đạo ở Nam Định: Quan ra lệnh trước hết chặt chân rồi đến tay, đầu và mổ bụng đốt ruột gan.
15/02  Thánh Claude de la Colombière
14/02  Thánh Ciryl và Thánh Methodius
14/02  Thánh Valentine
13/02  Thánh Phaolô Lê Văn Lộc
13/02  Thánh Giles Maria Giuse
12/02  Thánh Phêrô Baptist và Các Bạn
12/02  Thánh Apollonia
11/02  Ðức Mẹ Lộ Đức
10/02  Thánh Scholastica
09/02  Thánh Giles Mary Giuse
 Thánh Giêrôme Emiliani
Gương Các Thánh 1: Bạn của người nghèo
Ngày 21 tháng 01 THÁNH NẾ ANÊ ĐỒNG TRINH TỬ ĐẠO (290 -304)
 Ngày 18 tháng 01 THÁNH ĐÊICÔLA SÁNG LẬP TU VIỆN LURA (+ 625)